力泥经文(Leelai)

Sam Pam No Ba Wa Si Se Wa Sa MaTin Ba Wa Lo Chi

No

Sa Yan Pu Ya Na Sam Pam No San Har Gua

Chan Na Ma Mi Hern

Ri Pu Kar Kar Ri

Pu Dan War Ri Ti Ri

Char Ba Ri Hern Ya Di

P Ri Da Gam Man Na Ga Le Da Wa P

Ri Ya Warn Sarn Na Ma Mi

Hern

To U Tan A To U Tan

A To U Tan A

【恭请泰国佛牌正牌:】


文章推荐: